Vo svojom živote som poznal iba dvoch naozajstných štátnikov: Adenauera a Kennedyho. Ale jeden bol príliš starý a druhý príliš mladý.


vo-svojom-živote-som-poznal-iba-dvoch-naozajstných-štátnikov-adenauera-a-kennedyho-ale-jeden-bol-príliš-starý-a-druhý-príliš-mladý
charles de gaullevosvojomživotesompoznalibadvochnaozajstnýchttnikovadenauerakennedyhoalejedenbolprílistarýdruhýmladývo svojomsvojom životeživote somsom poznalpoznal ibaiba dvochdvoch naozajstnýchnaozajstných štátnikovale jedenjeden bolbol prílišpríliš starýdruhý prílišpríliš mladývo svojom životesvojom živote somživote som poznalsom poznal ibapoznal iba dvochiba dvoch naozajstnýchdvoch naozajstných štátnikovadenauera a kennedyhoale jeden boljeden bol prílišbol príliš starýstarý a druhýa druhý prílišdruhý príliš mladývo svojom živote somsvojom živote som poznalživote som poznal ibasom poznal iba dvochpoznal iba dvoch naozajstnýchiba dvoch naozajstných štátnikovale jeden bol prílišjeden bol príliš starýpríliš starý a druhýstarý a druhý príliša druhý príliš mladývo svojom živote som poznalsvojom živote som poznal ibaživote som poznal iba dvochsom poznal iba dvoch naozajstnýchpoznal iba dvoch naozajstných štátnikovale jeden bol príliš starýbol príliš starý a druhýpríliš starý a druhý prílišstarý a druhý príliš mladý

Na lásku som, vážená pani, príliš starý a na priateľstvo príliš mladý.O povolaniach možno povedať, že vojaci sa stávajú príliš obľúbenými, farári príliš lenivými, lekári príliš predajnými a právnici príliš mocnými.Jeden človek má dosť miesta i v rybacom žalúdku, ale pre dvoch býva príliš malá najnádhernejšia krajina.Kto vo svojom živote poznal hoci sto žien, možno vôbec nepozná lásku.Trvalo mi pätnásť rokov, kým som zistil, že vôbec nemám talent na písanie, ale nemohol som prestať, lebo dovtedy som bol príliš slávny.V láske je príliš nedostatočné iba