V mene svojej viery máme právo i povinnosť horlivo sa zasadzovať za veci tohto sveta.


v-mene-svojej-viery-máme-právo-i-povinnosť-horlivo-zasadzovať-za-veci-tohto-sveta
pierre teilhard de chardinmenesvojejvierymmeprvopovinnosťhorlivozasadzovaťzavecitohtosvetav menemene svojejsvojej vieryviery mámemáme právoprávo ii povinnosťpovinnosť horlivohorlivo sasa zasadzovaťzasadzovať zaza veciveci tohtotohto svetav mene svojejmene svojej vierysvojej viery mámeviery máme právomáme právo iprávo i povinnosťi povinnosť horlivopovinnosť horlivo sahorlivo sa zasadzovaťsa zasadzovať zazasadzovať za veciza veci tohtoveci tohto svetav mene svojej vierymene svojej viery mámesvojej viery máme právoviery máme právo imáme právo i povinnosťprávo i povinnosť horlivoi povinnosť horlivo sapovinnosť horlivo sa zasadzovaťhorlivo sa zasadzovať zasa zasadzovať za vecizasadzovať za veci tohtoza veci tohto svetav mene svojej viery mámemene svojej viery máme právosvojej viery máme právo iviery máme právo i povinnosťmáme právo i povinnosť horlivoprávo i povinnosť horlivo sai povinnosť horlivo sa zasadzovaťpovinnosť horlivo sa zasadzovať zahorlivo sa zasadzovať za vecisa zasadzovať za veci tohtozasadzovať za veci tohto sveta

Skutočne, Boh vo svojej múdrosti dobre usporiadal veci tohto sveta: po dni nasleduje noc, po radosti smútok, po priazni nepriazeň, aby sa náš duch pridŕžal jedine Boha, ktorý riadi všetky zmeny.Staroba: kategorická požiadavka, aby veci tohto sveta sa pohybovali pomalým krokom.My Maďari máme prvoradú povinnosť, aby sme za pomoci iných rozbíjali republiku a tým vo vnútri i navonok dokázali, že česko-slovenská jednota neexistuje.Zdravý rozum nám hovorí, že veci tohto sveta majú v sebe len veľmi málo skutočnosti, a že naozajstná skutočnosť je len v snoch.Lebo kto sa bude hanbiť za mňa a za moje slová, za toho sa bude hanbiť Syn človeka, keď príde v sláve svojej i Otcovej a svätých anjelov. (9,26)Tajomstvá ruženca možno právom prirovnať oknám, ktorými môžeme nahliadnuť do Božieho sveta. A len z tohto sveta, z príkladu, ktorý nám zanechal Ježiš Kristus, sa môžeme naučiť byť silnými v ťažkostiach, trpezlivými v protivenstvách, istými v pokušeniach.