Vášne sú nepriateľkami odpočinku, ale bez nich by nebolo na tomto svete ani vynálezov, ani umenia.


vášne-sú-nepriateľkami-odpočinku-ale-bez-nich-by-nebolo-na-tomto-svete-ani-vynálezov-ani-umenia
anatole francevnenepriateľkamiodpočinkualebeznichbynebolonatomtosveteanivynlezovumeniavášne súsú nepriateľkaminepriateľkami odpočinkuale bezbez nichnich byby nebolonebolo nana tomtotomto svetesvete aniani vynálezovani umeniavášne sú nepriateľkamisú nepriateľkami odpočinkuale bez nichbez nich bynich by neboloby nebolo nanebolo na tomtona tomto svetetomto svete anisvete ani vynálezovvášne sú nepriateľkami odpočinkuale bez nich bybez nich by nebolonich by nebolo naby nebolo na tomtonebolo na tomto svetena tomto svete anitomto svete ani vynálezovale bez nich by nebolobez nich by nebolo nanich by nebolo na tomtoby nebolo na tomto svetenebolo na tomto svete anina tomto svete ani vynálezov

Bez kresťanstva by grécko-rímske dedičstvo v našich dňoch už nebolo živé; z druhej strany však ani kresťanstvo by sa bez tohoto dedičstva nestalo dušou našej kultúry.Je strašné, že nemožno žiť ani so ženami, ani bez nich.Keby nebolo vás - dnes by nebolo ani nás.Keby nebolo tých, ktorí tvoria hodnoty, nebolo by ani čo kradnúť.Peniaze nepovažovali ani Boha za dobrotivého ani diabla za zákerného... Dívali sa na nich ako na všedný, ale užitočný detail.Byť na svete je zábava, ale ani jeden deň v živote neprejde, aby v ňom nebolo do tej zábavy primiešane trošku bolesti, trápenia a ľútosti.