Tvrdím, že najlepší človek môže zvykom zhrubnúť a otupieť na úroveň zvera. Krv a moc opájajú: Rozvíja sa hrubosť, zvrhlosť; rozum i zmysly vnímajú napokon tie najnemorálnejšie veci ako čosi príjemné. - Zápisky z mŕtveho domu


tvrdím-že-najlepší-človek-môže-zvykom-zhrubnúť-a-otupieť-na-úroveň-zvera-krv-a-moc-opájajú-rozvíja-hrubosť-zvrhlosť-rozum-i-zmysly
fjodor michajlovič dostojevskijtvrdímženajlepíčlovekmôžezvykomzhrubnúťotupieťnaúroveňzverakrvmocopjajúrozvíjahrubosťzvrhlosťrozumzmyslyvnímajúnapokontienajnemorlnejieveciakočosipríjemnézpiskymŕtvehodomuže najlepšínajlepší človekčlovek môžemôže zvykomzvykom zhrubnúťotupieť nana úroveňúroveň zveramoc opájajúrozvíja sasa hrubosťrozum ii zmyslyzmysly vnímajúvnímajú napokonnapokon tietie najnemorálnejšienajnemorálnejšie veciveci akoako čosičosi príjemnézápiskyzápisky zz mŕtvehomŕtveho domuže najlepší človeknajlepší človek môžečlovek môže zvykommôže zvykom zhrubnúťzhrubnúť a otupieťa otupieť naotupieť na úroveňna úroveň zverakrv a moca moc opájajúrozvíja sa hrubosťrozum i zmyslyi zmysly vnímajúzmysly vnímajú napokonvnímajú napokon tienapokon tie najnemorálnejšietie najnemorálnejšie vecinajnemorálnejšie veci akoveci ako čosiako čosi príjemnézápisky zzápisky z mŕtvehoz mŕtveho domu

Človek môže mať veľa priateľov, môže cítiť aj veľkú náklonnosť k človeku, môže aj zvyknúť k nemu, že sa mu ten cit zdá láskou - ale naozajstná láska je čosi iného. Tou musí byť rovnosť myslenia i citu, rovnaká vzdelanosť, neobmedzená obapolná dôvera a sloboda.Láska, ktorá sa denne neobnovuje, stáva sa zvykom a napokon otroctvom.Vo vzťahoch k druhým ľuďom tiahneme všetci k väčšej či menšej miere egocentrizmu. Na každú danú situáciu najskôr a predovšetkým pozeráme z toho hľadiska, ako sa dotýka nás osobne a až potom dodatočne sme ochotní obťažovať sa a premýšľať, ako tá istá situácia môže postihnúť ďalších zúčastnených. Viacmenej, obzvlášť, ak nám na druhej osobe záleží, obvykle dokážeme a nakoniec i zvažujeme i jej stanovisko, ktoré môže byť dosť odlišné od nášho.Vravíš, že nastal nesmierny Pokoj, avšak ešte stále sa objavuje osoba. Áno, osoba uprostred ostatných vecí. No keď sa osoba objaví, i táto skutočnosť je pozorovaná. Jej príchod a odchod je pozorovaný. Môže byť niečím narušený tento priestor, z ktorého je pozorovaná prítomnosť i absencia osobnosti? Nie. A To je tvoje skutočné Bytie.Najkrajšie veci sú tie, ktoré vnukne bláznovstvo a rozum napíše.Z ničoho sa nikdy nič nestane zázrakom. Veď celé ľudstvo preto pojal strach, že na tejto zemi i na nebi jestvuje nemálo vecí a dejov, ktorých príčiny sa nijako nedajú zistiť; a tak hľadajú v nich pôsobnosť bohov.