Technický vývoj smeruje vždy od primitívneho cez komplikované k jednoduchému.


technický-vývoj-smeruje-vždy-od-primitívneho-cez-komplikované-k-jednoduchému
antoine de saint-exupérytechnickývývojsmerujevždyodprimitívnehocezkomplikovanéjednoduchémutechnický vývojvývoj smerujesmeruje vždyvždy odod primitívnehoprimitívneho cezcez komplikovanékomplikované kk jednoduchémutechnický vývoj smerujevývoj smeruje vždysmeruje vždy odvždy od primitívnehood primitívneho cezprimitívneho cez komplikovanécez komplikované kkomplikované k jednoduchémutechnický vývoj smeruje vždyvývoj smeruje vždy odsmeruje vždy od primitívnehovždy od primitívneho cezod primitívneho cez komplikovanéprimitívneho cez komplikované kcez komplikované k jednoduchémutechnický vývoj smeruje vždy odvývoj smeruje vždy od primitívnehosmeruje vždy od primitívneho cezvždy od primitívneho cez komplikovanéod primitívneho cez komplikované kprimitívneho cez komplikované k jednoduchému

Človek, ktorý cestuje s túžbou dozvedieť sa, smeruje cez všetky diaľky hlavne k sebe samému. Člověk, který cestuje s touhou dozvědět se, směřuje přes všechny dálky hlavně k sobě samému. (čes.)Slasti lásky postupujú od disticha k štvorveršiu, od štvorveršia k sonetu, od sonetu k balade, od balady k óde, od ódy ku kantáte a od kantáty k dithyrambu. Manžel, ktorý dithyrambem začína, je hlupák.Scény žiarlivosti sú pre vývoj lásky rovnako nevyhnutné ako vojnové konflikty pre vývoj civilizácie.Láska smeruje stále hore, k nebu, a nedá sa zadržať nijakými nízkymi záujmami.Každý ozajstný umelec prežije väčšiu polovicu svojho života v osamelosti a tvorivom zápase. - Každý zápas o nedosiahnuteľné sa stáva hrdinstvom a všetko hrdinské smeruje k svojej najposvätnejšej konzekvencii, k zániku.Každý rast závisí od aktivity. Neexistuje vývoj, fyzický ani intelektuálny, ktorý by sa dal dosiahnuť bez úsilia - a úsilie znamená prácu.