Strach premôže viacej ľudí ako čokoľvek iného na svete.


strach-premôže-viacej-ľudí-ako-čokoľvek-iného-na-svete
ralph waldo emersonstrachpremôževiacejľudíakočokoľvekinéhonasvetestrach premôžepremôže viacejviacej ľudíľudí akoako čokoľvekčokoľvek inéhoiného nana svetestrach premôže viacejpremôže viacej ľudíviacej ľudí akoľudí ako čokoľvekako čokoľvek inéhočokoľvek iného nainého na svetestrach premôže viacej ľudípremôže viacej ľudí akoviacej ľudí ako čokoľvekľudí ako čokoľvek inéhoako čokoľvek iného načokoľvek iného na svetestrach premôže viacej ľudí akopremôže viacej ľudí ako čokoľvekviacej ľudí ako čokoľvek inéhoľudí ako čokoľvek iného naako čokoľvek iného na svete

V skutočnosti je smelý ten, kto odolá strachu, kto premôže svoj strach a nie ten, komu chýba strach.Nič nedodáva bojazlivému viacej odvahy ako strach toho druhého.Krása ... to je určitý druh rozkvetu na žene. Ak ju máte, nepotrebujete mať nič iného a ak ju nemáte, čokoľvek iného máte, nezaváži veľmi veľa.Človek sa bojí len toho, čo nepozná, poznaním sa premôže každý strach.História neje nič iného ako fabula, na ktorej sa zhodla väčšina ľudí.Pravdu treba milovať viacej ako seba samého, svojho blížneho však viacej ako pravdu.