Pre tých, čo k nim nemajú sklony, sú rozkoše nepríjemnejšie ako ťažká práca a bolesti; také sú aj všetky oslavy pre tých, čo nie sú márnomyseľní.


pre-tých-čo-k-nim-nemajú-sklony-sú-rozkoše-nepríjemnejšie-ako-ťažká-práca-a-bolesti-také-sú-aj-všetky-oslavy-pre-tých-čo-nie-sú
samuel butlerpretýchčonimnemajúsklonyrozkoenepríjemnejieakoťažkprcabolestitakéajvetkyoslavypreniemrnomyseľnípre týchk nimnim nemajúnemajú sklonysú rozkošerozkoše nepríjemnejšienepríjemnejšie akoako ťažkáťažká prácataké súsú ajaj všetkyvšetky oslavyoslavy prepre týchčo nienie súsú márnomyseľníčo k nimk nim nemajúnim nemajú sklonysú rozkoše nepríjemnejšierozkoše nepríjemnejšie akonepríjemnejšie ako ťažkáako ťažká prácapráca a bolestitaké sú ajsú aj všetkyaj všetky oslavyvšetky oslavy preoslavy pre týchčo nie súnie sú márnomyseľníčo k nim nemajúk nim nemajú sklonysú rozkoše nepríjemnejšie akorozkoše nepríjemnejšie ako ťažkánepríjemnejšie ako ťažká prácaťažká práca a bolestitaké sú aj všetkysú aj všetky oslavyaj všetky oslavy prevšetky oslavy pre týchčo nie sú márnomyseľníčo k nim nemajú sklonysú rozkoše nepríjemnejšie ako ťažkározkoše nepríjemnejšie ako ťažká prácaako ťažká práca a bolestitaké sú aj všetky oslavysú aj všetky oslavy preaj všetky oslavy pre tých

Peniaze sa odlišujú od auta alebo od milenky tým, že sú rovnako dôležité pre tých, ktorí ich majú, aj pre tých, ktorí ich nemajú.Pre Cirkev ako celok sú ľudia, čo stoja mimo nej, jej budúcnosťou. Budúcnosťou Cirkvi je Cirkev pre druhých, Cirkev tých, čo nie sú v jej vnútri. Lebo ona je znamením spásy, ktorá sa neuzatvára do seba, ale vstupuje do sveta, zvestuje sa mu.Väčšina toho, čo je spravodlivé podľa zákona, je voči prírode nepriateľské. Zákonom je stanovené pre oči, čo môžu vidieť a čo nie, pre uši, čo môžu počuť a čo nie, pre jazyk, čo môže hovoriť a čo nie, pre ruky, čo môžu robiť a čo nie, pre nohy, kam môžu ísť a kam nie, a pre myseľ, po čom môže túžiť a po čom nie. Pre prírodu nie sú o nič milšie ani o nič bližšie veci, od ktorých zákony odvracajú ľudí, ako tie, ku ktorým ich podnecujú.Ľudia sa delia na tých, čo sú takí šporovliví, akoby mali žiť večne a na tých, čo sú takí márnotratní, akoby mali zomrieť zajtra.On nevolá tých, čo sú toho hodní, ale tých, ktorých sám chce.Život a umieranie patria k prírode, život k tomu, čo je pre ľudí užitočné, umieranie k tomu, čo je neužitočné. Užitočné veci, ak sú určené zákonom, sú putami prírody, ak sú určené prírodou, sú slobodné.