Prečo nám ženy tak dlho odmietajú poslednú radosť? Pretože vedia, že je to ich posledná.


prečo-nám-ženy-tak-dlho-odmietajú-poslednú-radosť-pretože-vedia-že-to-ich-posledná
peter altenbergprečonmženytakdlhoodmietajúposlednúradosťpretoževediažetoichposlednprečo námnám ženyženy taktak dlhodlho odmietajúodmietajú poslednúposlednú radosťpretože vediaich poslednáprečo nám ženynám ženy takženy tak dlhotak dlho odmietajúdlho odmietajú poslednúodmietajú poslednú radosťje to ichprečo nám ženy taknám ženy tak dlhoženy tak dlho odmietajútak dlho odmietajú poslednúdlho odmietajú poslednú radosťže je to ichje to ich poslednáprečo nám ženy tak dlhonám ženy tak dlho odmietajúženy tak dlho odmietajú poslednútak dlho odmietajú poslednú radosťže je to ich posledná

Pretože nám nie je súdené dlho žiť, zanechajme po sebe niečo ako svedectvo, že sme žili.Spisovateľ je ako žena ľahkých mravoch. Prečo píše? Spočiatku preto, že mu to spôsobuje radosť, neskôr preto, aby urobil radosť iným - a nakoniec pre peniaze.Ženy niektorých mužov nevedia, čo ich muži chcú. Ženy ostatných mužov to však vedia veľmi dobre.Mnohí odmietajú dobrú myšlienku iba zato, že nie je ich.Pretože nám nie je dané žiť dlho, zanechajte po sebe niečo ako svedectvo, že sme boli na svete.Aj tak už dlho nevydržím, tak prečo umierať len o tvarohu.