Pravda s dobrom sa môže zmieriť vtedy, keď sa zasnúbia s krásou.


pravda-s-dobrom-môže-zmieriť-vtedy-keď-zasnúbia-s-krásou
friedrich rückertpravdadobrommôžezmieriťvtedykeďzasnúbiakrsoupravda ss dobromdobrom sasa môžemôže zmieriťzmieriť vtedykeď sasa zasnúbiazasnúbia ss krásoupravda s dobroms dobrom sadobrom sa môžesa môže zmieriťmôže zmieriť vtedykeď sa zasnúbiasa zasnúbia szasnúbia s krásoupravda s dobrom sas dobrom sa môžedobrom sa môže zmieriťsa môže zmieriť vtedykeď sa zasnúbia ssa zasnúbia s krásoupravda s dobrom sa môžes dobrom sa môže zmieriťdobrom sa môže zmieriť vtedykeď sa zasnúbia s krásou

Pravda, musíme brať mužov takých, akí sú, ale nesmieme sa s tým zmieriť.Zmieriť ľudí s Bohom a usilovať sa s nimi milo jednať je šľachetný spôsob pomsty.Mier nepodporujeme vtedy, keď sa rozprávame len s ľuďmi, ktorí s nami súhlasia.Handicapovaný človek poznáva svoje skryté zdroje síl až vtedy, keď sa s ním zaobchádza ako s normálnym.Láska znamená zmieriť sa s nedostatkami druhého.Niekedy je šťastie také veľké, že sa s ním treba zmieriť.