Nezúfajte, ak vám vytrhnú zub múdrosti, veď jazva po ňom vám zostane.


nezúfajte-ak-vám-vytrhnú-zub-múdrosti-veď-jazva-po-ňom-vám-zostane
vlado javorskýnezúfajteakvmvytrhnúzubmúdrostiveďjazvapoňomzostaneak vámvám vytrhnúvytrhnú zubzub múdrostiveď jazvajazva popo ňomňom vámvám zostaneak vám vytrhnúvám vytrhnú zubvytrhnú zub múdrostiveď jazva pojazva po ňompo ňom vámňom vám zostaneak vám vytrhnú zubvám vytrhnú zub múdrostiveď jazva po ňomjazva po ňom vámpo ňom vám zostaneak vám vytrhnú zub múdrostiveď jazva po ňom vámjazva po ňom vám zostane

Život človeka má zmysel, ak po ňom zostane vo svete o trochu viac lásky a dobra.Žena vám odpustí všetko, ale nikdy nezabudne, čo vám odpustila.Bežné vzdelanie Vám zarućí prežitie, bohatstvo Vám však zabezpečí samovzdelávanie.Nebudem vám to dvakrát opakovať: opakovanie je matka múdrosti!Dieťa je naplnením života, jediná skutočná hodnota, čo po ňom zostane.U nás na Slovensku vám dovolia veľa ukradnúť, ale nedovolia vám veľa zarobiť.