Nesmieme sa nikdy zarmucovať pre ťažkosti, v ktorých sa nachádzame, ale majme dôveru, pozerajme hore a myslime na raj.


nesmieme-nikdy-zarmucovať-pre-ťažkosti-v-ktorých-nachádzame-ale-majme-dôveru-pozerajme-hore-a-myslime-na-raj
ján xxiiinesmiemenikdyzarmucovaťpreťažkostiktorýchnachdzamealemajmedôverupozerajmehoremyslimenarajnesmieme sasa nikdynikdy zarmucovaťzarmucovať prepre ťažkostiv ktorýchktorých sasa nachádzameale majmemajme dôverupozerajme horemyslime nana rajnesmieme sa nikdysa nikdy zarmucovaťnikdy zarmucovať prezarmucovať pre ťažkostiv ktorých saktorých sa nachádzameale majme dôveruhore a myslimea myslime namyslime na rajnesmieme sa nikdy zarmucovaťsa nikdy zarmucovať prenikdy zarmucovať pre ťažkostiv ktorých sa nachádzamepozerajme hore a myslimehore a myslime naa myslime na rajnesmieme sa nikdy zarmucovať presa nikdy zarmucovať pre ťažkostipozerajme hore a myslime nahore a myslime na raj

Márne a neužitočné je zarmucovať sa alebo radovať sa pre budúce veci, pre také, ktoré sa hádam ani nikdy nestanú.Humor je boj s ľudskou hlúposťou. V tom boji nemôžeme nikdy vyhrať, ale nikdy v ňom nesmieme ustať. Pravdaže pozor na omyl - ten, koho považujeme za blbca, považuje za blbca nás. Ide o to nevyvraždiť sa.Nádej nemusí byť optimistická. Trpezlivo hodnotí ťažkosti, odhaduje situáciu. Neverí a neočakáva, že zázrak stvorí raj na zemi, že technika a medicína, veda a ľudská moc raz odstránia utrpenie a smrť Nádej stavia na Boha, je zakotvená v Kristovi. Dúfa v ,Boha od BohaŠťastie a pokoj musíme s vďakou prijímať a užívať, ale nikdy sa ich nesmieme dožadovať.Keby náš duch nemal isté predtuchy budúcnosti a keby nedovolil svojmu mysleniu prekročiť hranice, ktorými je obmedzený čas nášho života, je isté, že by sa netrýznil prekonávaním ťažkostí a netrápil toľkými starosťami, neodopieral by si spánok a neriskoval veľakrát dokonca svoj život. Je to však iné: práve tí najlepší majú v sebe akýsi ušľachtilý pud, ktorý vo dne v noci bodá dušu ostrohami slávy a upozorňuje ju, že nesmieme nechať spomienku na seba zaniknúť spolu so životom, ale že ju musíme rozšíriť na budúce veky.V najúchvatnejšej chvíli, keď kňaz hovorí ‚Hore srdcia‘, mali by sme mať srdcia hore u Boha, a nie dolu na zemi, v myšlienkach na pozemské veci. Kňaz sa vtedy zo všetkých síl usiluje zavrhnúť všetky starosti o tento život a mať srdce v nebi u milosrdného Boha.