Nemôžem zabudnúť, že nikdy nie som sám, ani vtedy, keď sa cítim sám: veď ma vidí Boh, Mária a môj anjel strážny.


nemôžem-zabudnúť-že-nikdy-nie-som-sám-ani-vtedy-keď-cítim-sám-veď-vidí-boh-mária-a-môj-anjel-strážny
ján xxiiinemôžemzabudnúťženikdyniesomsmanivtedykeďcítimsmveďvidíbohmriamôjanjelstržnynemôžem zabudnúťže nikdynikdy nienie somsom sámani vtedykeď sasa cítimcítim sámveď mama vidívidí bohmôj anjelanjel strážnyže nikdy nienikdy nie somnie som sámkeď sa cítimsa cítim sámveď ma vidíma vidí bohmária a môja môj anjelmôj anjel strážnyže nikdy nie somnikdy nie som sámkeď sa cítim sámveď ma vidí bohmária a môj anjela môj anjel strážnyže nikdy nie som sámmária a môj anjel strážny

Nemôžem zabudnúť, že nikdy nie som sám. Ani vtedy nie, keď sa cítim sám, pretože ma vidí Boh, Mária a môj anjel strážca.Niekedy sa pýtam sám seba, ako sa mohlo stať, že práve ja som vymyslel teóriu relativity. Dôvod je, myslím, v tom, že normálny mládenec sa nikdy nesužuje premýšľaním o problémoch priestoru a času. Na také veci si urobil názor už ako dieťa. Môj intelektuálny vývoj bol však oneskorený, čo spôsobilo, že som sa začal trápiť priestorom a časom, až keď som dospieval.Nemôžem milovať nič, čo nie je krásne, aj keby som sa musel milovať sám.Keď som mal štrnásť, môj otec bol taký nevzdelaný, že som ho sotva vystál. Keď som však dorástol a mal som dvadsaťjeden, udivilo ma, čomu všetkému sa za tých sedem rokov naučil.Som agnostik.  Neverím v  Boha, ale nie som ateista, pretože verím, že tvrdenie  Boh existuje  nie je možné ani potvrdiť, ani vyvrátiť. Nemyslím si, že Boh nejako súvisí s ekonomikou, ale hodnoty áno.Darujme sa Bohu a potom bude naše všetko. Dokonca Boh sám. Minca, ktorou sa Boh odmeňuje za naše odovzdanie sa, je on sám.