Na jednej strane nie je človek zodpovedný za nutkavé neurotické  nápady , na druhej strane je však dostatočne zodpovedný za svoje správanie sa voči týmto nápadom. Musí sa nakoniec s nutkavou neurózou naučiť ďalej žiť a navzdory neuróze viesť zmysluplný život.


na-jednej-strane-nie-človek-zodpovedný-za-nutkavé-neurotické-nápady-na-druhej-strane-však-dostatočne-zodpovedný-za-svoje-správanie-voči
viktor franklnajednejstraneniečlovekzodpovednýzanutkavéneurotickénpadynadruhejvakdostatočnesvojesprvanievočitýmtonpadommusínakoniecnutkavouneurózounaučiťďalejžiťnavzdoryneurózeviesťzmysluplnýživotna jednejjednej stranestrane nienie jeje človekčlovek zodpovednýzodpovedný zaza nutkavénutkavé neurotickéneurotickénápadynápadynana druhejdruhej stranestrane jeje všakvšak dostatočnedostatočne zodpovednýzodpovedný zaza svojesvoje správaniesprávanie sasa vočivoči týmtotýmto nápadommusí sasa nakoniecnakoniec ss nutkavounutkavou neurózouneurózou naučiťnaučiť ďalejďalej žiťnavzdory neurózeneuróze viesťviesť zmysluplnýzmysluplný životna jednej stranejednej strane niestrane nie jenie je človekje človek zodpovednýčlovek zodpovedný zazodpovedný za nutkavéza nutkavé neurotickénutkavé neurotickéneurotické nápadynápadyna druhejna druhej stranedruhej strane jestrane je všakje však dostatočnevšak dostatočne zodpovednýdostatočne zodpovedný zazodpovedný za svojeza svoje správaniesvoje správanie sasprávanie sa vočisa voči týmtovoči týmto nápadommusí sa nakoniecsa nakoniec snakoniec s nutkavous nutkavou neurózounutkavou neurózou naučiťneurózou naučiť ďalejnaučiť ďalej žiťžiť a navzdorya navzdory neurózenavzdory neuróze viesťneuróze viesť zmysluplnýviesť zmysluplný život

Z mozgu pochádza na jednej strane rozkoš, radosť, smiech a hry, na druhej strane zármutok, žiaľ a nespokojnosť.Vravíš,  Na jednej strane už nie som viac osobou,  no na druhej strane vravíš,  Stále však nie som pevne zakotvený v Bytí.  A teraz sa pýtaš čo máš robiť. Poviem ti: Nedotýkaj sa ani jednej strany, ani naľavo ani napravo. Dokonca ani najvyššej mysli v rámci javov, satvickej mysli, nedotýkaj sa jej.  Nekontaktuj dokonca ani  ja¨ a povedz mi čo zostalo?Na jednej strane máme takú dobrú pamäť, že priateľovi do najmenších podrobností rozprávame o príhode, ktorú sme zažili, a na druhej strane si nespomenieme, koľkokrát sme mu ju už rozprávali.Na jednej strane je treba byť bláznom, aby sa človek zamiloval a na druhej by musel byť blázon, aby nemiloval.Židovsko-kresťanská norma bratskej lásky je niečo celkom iné než etika slušnosti. Znamená milovať svojho blížneho, tj. cítiť sa za neho zodpovedný a zajedno s ním, pričom etika slušnosti znamená necítiť sa zodpovedný a zajedno, ale zachovávať odstup; znamená rešpektovať práva svojho blížneho, nie však milovať ho.Nikdy nehovor, že Boh je na našej strane, skôr sa modlite, aby sme my mohli byť na jeho strane.