Len ten, kto sa odváži pozrieť za horizont poznania povoleného ortodoxnými autoritami, môže rozšíriť svoj vlastný horizont na úroveň poznania bohov.


len-ten-kto-odváži-pozrieť-za-horizont-poznania-povoleného-ortodoxnými-autoritami-môže-rozšíriť-svoj-vlastný-horizont-na-úroveň-poznania
albert einsteinlentenktoodvžipozrieťzahorizontpoznaniapovolenéhoortodoxnýmiautoritamimôžerozíriťsvojvlastnýnaúroveňbohovlen tenkto sasa odvážiodváži pozrieťpozrieť zaza horizonthorizont poznaniapoznania povolenéhoortodoxnými autoritamimôže rozšíriťrozšíriť svojsvoj vlastnývlastný horizonthorizont nana úroveňúroveň poznaniapoznania bohovkto sa odvážisa odváži pozrieťodváži pozrieť zapozrieť za horizontza horizont poznaniahorizont poznania povolenéhopoznania povoleného ortodoxnýmipovoleného ortodoxnými autoritamimôže rozšíriť svojrozšíriť svoj vlastnýsvoj vlastný horizontvlastný horizont nahorizont na úroveňna úroveň poznaniaúroveň poznania bohovkto sa odváži pozrieťsa odváži pozrieť zaodváži pozrieť za horizontpozrieť za horizont poznaniaza horizont poznania povolenéhohorizont poznania povoleného ortodoxnýmipoznania povoleného ortodoxnými autoritamimôže rozšíriť svoj vlastnýrozšíriť svoj vlastný horizontsvoj vlastný horizont navlastný horizont na úroveňhorizont na úroveň poznaniana úroveň poznania bohovkto sa odváži pozrieť zasa odváži pozrieť za horizontodváži pozrieť za horizont poznaniapozrieť za horizont poznania povolenéhoza horizont poznania povoleného ortodoxnýmihorizont poznania povoleného ortodoxnými autoritamimôže rozšíriť svoj vlastný horizontrozšíriť svoj vlastný horizont nasvoj vlastný horizont na úroveňvlastný horizont na úroveň poznaniahorizont na úroveň poznania bohov

Najväčším nepriateľom poznania nie je ignorancia, je ním ilúzia poznania.Ten, kto zo zlata či z mramoru tvorí posvätné tváre, nerobí bohov; len ten, kto potom modlí sa k nim.Pýtala sa Eva v raji Adama: Prečo je len jeden ten strom poznania? Mal by ti vystačiť aj list figový, deťom bude treba tvojej výchovy.Kto vlastne je kresťan? Ten, kto nasadí svoj život za svojich bratov, lebo on sám vďačí za svoj život Ukrižovanému.Len ten, kto sa vyhýba tomu, pozrieť skutočnosti do očí, nechce vziať na vedomie, že smrť je najväčšie zlo života.Kto stavia svoj život na zdokonaľovaní, díva sa len dopredu. Len ten, kto sa zastavil, díva sa na to, čo už urobil.