Láska nepozná hranice v raste, pretože má účasť na nekonečnej láske, ktorý je Duch Svätý.


láska-nepozná-hranice-v-raste-pretože-má-účasť-na-nekonečnej-láske-ktorý-duch-svätý
svatý tomáš akvinskýlskanepoznhranicerastepretožemúčasťnanekonečnejlskektorýduchsvätýláska nepoznánepozná hranicehranice vv rastepretože mámá účasťúčasť nana nekonečnejnekonečnej láskektorý jeje duchduch svätýláska nepozná hranicenepozná hranice vhranice v rastepretože má účasťmá účasť naúčasť na nekonečnejna nekonečnej láskektorý je duchje duch svätýláska nepozná hranice vnepozná hranice v rastepretože má účasť namá účasť na nekonečnejúčasť na nekonečnej láskektorý je duch svätýláska nepozná hranice v rastepretože má účasť na nekonečnejmá účasť na nekonečnej láske

Láska k vlasti nepozná cudzie hranice.Duch Svätý je tajomným umelcom vesmíru. Pri pohľade na tisícročie chcel by som želať všetkým umelcom, aby mohli bohato prijať dar tvorivej inšpirácie, v ktorej má počiatok každé opravdivé umelecké dielo.Cieľom vedy nie je otvárať dvere nekonečnej múdrosti, ale vyčítať hranice nekonečnému omylu.Úlohou vedy nie je otvárať dvere nekonečnej múdrosti, ale určiť hranice nekonečného omylu.Vo chvíli narodenia Duch Svätý daroval svetu Krista; vo chvíli smrti Kristus daruje svetu Ducha Svätého. Podobne v Eucharistii nám pri premenení Duch Svätý daruje Krista a pri svätom prijímaní nám Kristus daruje Ducha Svätého.Svätý, ktorý sa nedokáže smiať, nie je žiadny svätý.