Kto pracuje s láskou, ten do všetkej práce vnáša poéziu.


kto-pracuje-s-láskou-ten-do-všetkej-prá-vnáša-poéziu
nikolaj gavrilovič Černyševskijktopracujelskoutendovetkejprcevnapoéziukto pracujepracuje ss láskouten dodo všetkejvšetkej prácepráce vnášavnáša poéziukto pracuje spracuje s láskouten do všetkejdo všetkej prácevšetkej práce vnášapráce vnáša poéziukto pracuje s láskouten do všetkej prácedo všetkej práce vnášavšetkej práce vnáša poéziuten do všetkej práce vnášado všetkej práce vnáša poéziu

Kto ľúbi žije. Kto žije, pracuje. Kto pracuje, ten má chlieb.Do záhuby sa rúti ten, kto nevyužíva prítomnosť a pracuje len v nádeji na budúcnosť.Zamilovať sa môžeme s rovnakou pravdepodobnosťou do niekoho, kto sa k nám zjavne nehodí, ako do niekoho vhodnejšieho. Ba dokonca nemusíme objekt svojej vášne ani obdivovať, ani si ho vážiť, pritom sa nám napriek všetkej snahe nemusí podariť zamilovať sa do osoby, ktorú si hlboko vážime a s ňou by hlboký vzťah bol v každom smere žiadúci.Kto sa sústreďuje na to, aby zachoval čistým iba sám seba, vnáša do ľudských vzťahov rozvrat.Leňoch je ten, kto nepredstiera, že pracuje.Dobrý človek je učiteľom horšieho, horší človek je materiálom človeka dobrého. Ten, kto si neváži svojho učiteľa, alebo nemá rád materiál, s ktorým pracuje, dopúšťa sa chyby.