Kresťanská je len tá askéza, ktorá nás otvára Božiemu životu a vzkriesenému Pánovi. Nijaká tvrdosť a nijaká askéza sama osebe neotvorí človeka Kristovi, ak sa neuskutočňuje v Duchu Svätom.


kresťanská-len-tá-askéza-ktorá-nás-otvára-božiemu-životu-a-vzkriesenému-pánovi-nijaká-tvrdosť-a-nijaká-askéza-sama-osebe-neotvorí
ján chryzostom koreckresťansklentaskézaktornsotvrabožiemuživotuvzkriesenémupnovinijaktvrdosťnijakaskézasamaosebeneotvoríčlovekakristoviakneuskutočňujeduchusvätomkresťanská jeje lenlen tátá askézaktorá násnás otváraotvára božiemubožiemu životuvzkriesenému pánovinijaká tvrdosťnijaká askézaaskéza samasama osebeosebe neotvoríneotvorí človekačloveka kristoviak sasa neuskutočňujeneuskutočňuje vv duchuduchu svätomkresťanská je lenje len tálen tá askézaktorá nás otváranás otvára božiemuotvára božiemu životuživotu a vzkriesenémua vzkriesenému pánovitvrdosť a nijakáa nijaká askézanijaká askéza samaaskéza sama osebesama osebe neotvoríosebe neotvorí človekaneotvorí človeka kristoviak sa neuskutočňujesa neuskutočňuje vneuskutočňuje v duchuv duchu svätom

Aby sme mohli vidieť Boha, musíme mať čisté srdce: nijaká žiarlivosť, hnev, hádky a nijaká nešľachetnosť... Kontemplácia znamená dovoliť Ježišovi, aby v nás prežíval svoje utrpenie, svoju lásku, svoju pokoru, aby sa s nami modlil, bol medzi nami a prostredníctvom nás viedol ľudí k svätosti.Životom v Kristovi sa veriaci človek námahou práce, utrpením a smrťou oslobodzuje od hriechu a otvára sa životu Pánovho vzkriesenia, slávy a svätosti.Práve vtedy, keď sa zdá, že nedostatok ľudských prostriedkov odsudzuje život veriaceho na neplodnosť, sa jeho život stáva tvorivým a plodným. Životom v Kristovi sa veriaci človek námahou práce, utrpením a smrťou oslobodzuje od hriechu a otvára sa životu Pánovho vzkriesenia, sláva a svätosti.Aká veľká je sila pravdy, ktorá sa sama osebe bráni proti ľudskej dômyselnosti, ľstivosti, rafinovanosti a proti falošnosti všetkých úkladov!Nikto na svete nemôže očakávať, že sloboda, v ktorú môže dúfať, bude taká, že by sa v našom štáte nikdy nijaká krivda nestala. Ale ak možno sťažnosti slobodne vypočuť, ak ich dôkladne zvážia a ak ich rýchlo napravia, je to krajne dosiahnuteľná hranica občianskej slobody, akú rozumní ľudia môžu očakávať.Ak je na malom kúsku pôdy veľa zasiate, rastliny sa tiesnia a nemôžu prospievať. Tak je to aj s človekom. V jeho preťaženom mozgu nemôže zakoreniť nijaká myšlienka, nemôže dozrieť nijaký plod.