Kanibali sú tiež v podstate normálni ľudia, tiež ocenia človeka až po jeho smrti.


kanibali-sú-tiež-v-podstate-normálni-ľudia-tiež-ocenia-človeka-až-po-jeho-smrti
vlado javorskýkanibalitiežpodstatenormlniľudiaoceniačlovekapojehosmrtikanibali súsú tiežtiež vv podstatepodstate normálninormálni ľudiatiež oceniaocenia človekačloveka ažaž popo jehojeho smrtikanibali sú tiežsú tiež vtiež v podstatev podstate normálnipodstate normálni ľudiatiež ocenia človekaocenia človeka ažčloveka až poaž po jehopo jeho smrtikanibali sú tiež vsú tiež v podstatetiež v podstate normálniv podstate normálni ľudiatiež ocenia človeka ažocenia človeka až počloveka až po jehoaž po jeho smrtikanibali sú tiež v podstatesú tiež v podstate normálnitiež v podstate normálni ľudiatiež ocenia človeka až poocenia človeka až po jehočloveka až po jeho smrti

Svet bol stvorený z ničoho, a preto snáď tiež v podstate za nič nestojí.Ľudia sa nebojí smrti, ale umierania. Keby sa báli smrti, báli by sa tiež spánku.Láska je slepá, ale vášni je v podstate tiež všetko fuk.Vzťahy medzi Jankom Ľuptákom a poslancami za SDĽ sú a boli veľmi dobré. Ja s ním tiež vychádzam veľmi dobre. Je to slušný a solídny človek. Janko a jeho združenie majú svoje predstavy o tom, ako by mali byť reprezentovaní robotníci. V podstate sa naše predstavy nerozchádzajú.Múdri ľudia všetkých dôb hovorili v podstate to isté. A hlupáci, t. j. veľká väčšina ľudí všetkých dôb, robili tiež to isté - totiž pravý opak.Pochopiť život, milovať ho v inej bytosti - v tom spočíva úloha človeka a v tom je tiež jeho talent; každý sa môže plne zasvätiť len jednému človekovi.