Každá duša je plná tajomstiev. Pre básnika sa v tichu stáva maliarskym plátnom. Na jeho pozadí si premieta obrazy ako v čínskej tieňohre. Nie je ľahké nastaviť vlastné líce a streliť si zopár faciek pred zrkadlom. Ukázať svoju tvár nedotklivému publiku. Ale kam by si došiel s konformnosťou a konfekčnou strojenosťou, básnik?


každá-ša-plná-tajomstiev-pre-básnika-v-tichu-stáva-maliarskym-plátnom-na-jeho-pozadí-premieta-obrazy-ako-v-čínskej-tieňohre-nie
tibor kočíkkaždduaplntajomstievprebsnikatichustvamaliarskympltnomnajehopozadípremietaobrazyakočínskejtieňohrenieľahkénastaviťvlastnélícestreliťzoprfaciekpredzrkadlomukzaťsvojutvrnedotklivémupublikualekambydoielkonformnosťoukonfekčnoustrojenosťoubsnikkaždá dušaduša jeje plnáplná tajomstievpre básnikabásnika sav tichutichu stávastáva maliarskymmaliarskym plátnomna jehojeho pozadípozadí sisi premietapremieta obrazyobrazy akoako vv čínskejčínskej tieňohrenie jeje ľahkéľahké nastaviťnastaviť vlastnévlastné lícestreliť sisi zopárzopár faciekfaciek predpred zrkadlomukázať svojusvoju tvártvár nedotklivémunedotklivému publikuale kamkam byby sisi došieldošiel ss konformnosťoukonfekčnou strojenosťoukaždá duša jeduša je plnáje plná tajomstievpre básnika sabásnika sa vsa v tichuv tichu stávatichu stáva maliarskymstáva maliarskym plátnomna jeho pozadíjeho pozadí sipozadí si premietasi premieta obrazypremieta obrazy akoobrazy ako vako v čínskejv čínskej tieňohrenie je ľahkéje ľahké nastaviťľahké nastaviť vlastnénastaviť vlastné lícelíce a streliťa streliť sistreliť si zopársi zopár faciekzopár faciek predfaciek pred zrkadlomukázať svoju tvársvoju tvár nedotklivémutvár nedotklivému publikuale kam bykam by siby si došielsi došiel sdošiel s konformnosťoukonformnosťou a konfekčnoua konfekčnou strojenosťou

Keď priateľ vyjadruje pred tebou svoju myšlienku neskrývaj pred ním vlastný názor, či je to súhlas, či odmietnutie. Ale aj keď mlčí, nech tvoje srdce načúva jeho srdcu, lebo v priateľstve každá myšlienka, želanie i nádej sa rodia v tichu a odovzdávajú sa s veľkou radosťou.Až pod údermi kladiva osudu, v bielej žiare utrpenia, z neho nadobúda život formu a tvar. - Bolo by možné niekoho, kto sedí v električke a stáva sa svedkom nádherného západu slnka alebo cíti vôňu práve kvitnúcich agátov a nepoddá sa tomuto možnému prírodnému zážitku, ale číta si ďalej vo svojich novinách, označiť v takomto okamihu za človeka, ktorý Myšlienka na smrť nech vás podnecuje vážiť si čas mladosti ako čas milosti a poslania. Každá pravá láska vyzrieva v modlitbe. V nej sa stáva hlbšou, vážnejšou, úplnejšou.Náboženstvo bez zázrakov a tajomstiev by bolo vedou. Pán od nás nechce, aby sme všetkému rozumeli. Je ľahké telesne zohnúť koleno, veľmi ťažké však je v duchu pokľaknúť pred Bohom a povedať: ´Pane, nerozumiem tomu, ale prijímam to´.Zdá sa, že je to v povahe človeka, že sa snaží pre svoj národ vybojovať prioritu, dokazovať, v čom boli významní, dôležití, v čom ovplyvnili historický vývoj. Nadväzujeme na hodnoty tých, čo tu boli pred nami a človek by si mal vážiť a pripomínať a poznať dejiny vlastné aj iných. Nemá však prakticky význam, kto tu bol len pred tristo rokmi a kto pred tisíc rokmi. Neznamená to, že má menšie právo alebo menší nárok na dom, na územie alebo na záhradu, lebo niekto iný tu bol skôr. [...] Môžeme skúmať, pokojne sa rozprávať a s empatiou vypočuť, kto tu bol, kto kedy prišiel, dokonca aj kto mal aké koníky, ale nie je to dôvod pre nacionalistické spory. Politickí vodcovia so sklonmi k autoritárstvu vyhľadávajú priestor, keď sa dá zjednotiť, spojiť proti niekomu, vytvárať pocit ohrozenia, pretože vtedy vyniknú vodcovia, ktorí sa môžu postaviť do čela takejto  ohrozenej skupiny .Väčšina ľudí hrá divadlo vo svojom živote ako herci na javisku: v srdci sú naladení úplne inak, než sa navonok tvária. Neznetvoruj si teda tvár! Buď taký, aký si! Netvár sa zachmúrene a vážne, aby si dosiahol povesť askétu. Roztrúbený dobrý skutok nemá cenu a pôst vystavený na obdiv neprináša žiaden zisk.