Život sa podobá knihe. Blázon v nej listuje letmo, zatiaľ čo múdry pri čítaní premýšľa, pretože vie, že čítať môže iba raz.


Život-podobá-knihe-blázon-v-nej-listuje-letmo-zatiaľ-čo-múdry-pri-čítaní-premýšľa-pretože-vie-že-číť-môže-iba-raz
démokritosŽivotpodobkniheblzonnejlistujeletmozatiaľčomúdrypričítanípremýľapretoževiežečítaťmôžeibarazŽivot sasa podobápodobá kniheblázon vv nejnej listujelistuje letmozatiaľ čočo múdrymúdry pripri čítaníčítaní premýšľapretože viečítať môžemôže ibaiba razŽivot sa podobása podobá kniheblázon v nejv nej listujenej listuje letmozatiaľ čo múdryčo múdry primúdry pri čítanípri čítaní premýšľaže čítať môžečítať môže ibamôže iba razŽivot sa podobá kniheblázon v nej listujev nej listuje letmozatiaľ čo múdry pričo múdry pri čítanímúdry pri čítaní premýšľaže čítať môže ibačítať môže iba razblázon v nej listuje letmozatiaľ čo múdry pri čítaníčo múdry pri čítaní premýšľaže čítať môže iba raz

Život sa podobá knihe. Blázon v nej listuje letmo, zatiaľ čo múdry pri čítaní rozmýšľa, pretože vie, že ju môže čítať iba raz.Život je nádherná kniha, ale má cenu iba pre toho, kto z nej vie čítať.Človek môže iba raz žiť... iba raz. A nič sa nevráti.Keď si v spoločnosti ženy a chceš z nej čítať ako z knihy, nepoužívaj pri tom slepecké písmo.Muž si pri nevere iba odskočí na dovolenku, zatiaľ čo neverná žena pácha zločin proti láske.Iba ten, kto je zdržanlivý v jedení, sa vie ovládať aj v politike a pri výkone moci.