Žiadna žena nie je taká zlá, ako skúsenosť, ktorú s ňou možno získať.


Žiadna-žena-nie-taká-zlá-ako-skúsenosť-ktorú-s-ň-možno-získať
sacha guitryŽiadnaženanietakzlakoskúsenosťktorúňoumožnozískaťŽiadna ženažena nienie jeje takátaká zláako skúsenosťktorú sňou možnomožno získaťŽiadna žena niežena nie jenie je takáje taká zláktorú s ňous ňou možnoňou možno získaťŽiadna žena nie ježena nie je takánie je taká zláktorú s ňou možnos ňou možno získaťŽiadna žena nie je takážena nie je taká zláktorú s ňou možno získať

Žiadna žena nie je taká zlá, aby nemohla byť mužovou lepšou polovičkou.Žena narába s mužmi ako šachista s figúrkami. Siahne po jednej, ale zrak upiera už na druhú - možno s ňou urobí lepší ťah.Život je naplnený konkrétnymi povinnosťami a zodpovednosťou, ale žiadna nie je taká základná, primárna či dôležitá ako zodpovednosť, ktorú máme k sebe.Žiadna žena nie je taká dokonalá, aby nemala ženské vlastností.Žiadna žena nie je taká atraktívna, aby ešte nezískala vo svetle sviece a vo večernej toalete.Žiadna žena nemôže nikdy obliekaním získať toľko, koľko stratí, keď ju pritom pozorujeme.