Žiaden múdry človek nebol tej mienky, že by sa zradcovi malo veriť.


Žiaden-múdry-človek-nebol-tej-mienky-že-by-zradcovi-malo-veriť
marcus tullius ciceroŽiadenmúdryčlovekneboltejmienkyžebyzradcovimaloveriťŽiaden múdrymúdry človekčlovek nebolnebol tejtej mienkyže byby sasa zradcovizradcovi malomalo veriťŽiaden múdry človekmúdry človek nebolčlovek nebol tejnebol tej mienkyže by saby sa zradcovisa zradcovi malozradcovi malo veriťŽiaden múdry človek nebolmúdry človek nebol tejčlovek nebol tej mienkyže by sa zradcoviby sa zradcovi malosa zradcovi malo veriťŽiaden múdry človek nebol tejmúdry človek nebol tej mienkyže by sa zradcovi maloby sa zradcovi malo veriť

Neviem už kto, ale jeden múdry človek bol tej mienky, že na svete je len jedna dobrá žena. A radil, aby si každý ženatý muž myslel, že je to tá jeho.Kto ani raz nebol v živote roztopašný, nebol nikdy múdry.Človek musí veriť, že možno pochopiť nepochopiteľné, inak by o tom nezačal premýšľať.Kto nikdy neopustil úzke kruhy opatrnosti a ani z dní svojej mladosti nemá nič, čo by ľutoval, čo by oplakával, ten nebol nikdy pochabý. Ale ani nikdy múdry.Prehlasujem, že určite ešte nikdy neexistoval naozaj významný človek, ktorý by nebol zároveň naozaj cnostný.Človek má za to, že musí byť starý, aby bol múdry. V podstate ale má človek s pribúdajúcimi rokmi čo robiť, aby sa udržal tak múdry aký bol.