Ženy sa snažia byť úplne rovnocennými s mužmi, až na tie prípady, keď sa tešia každej sebamenšej pozornosti zo strany pánov.


Ženy-snažia-byť-úplne-rovnocennými-s-mužmi-až-na-tie-prípady-keď-tešia-každej-sebamenšej-pozornosti-zo-strany-pánov
jaroslav hašekŽenysnažiabyťúplnerovnocennýmimužminatieprípadykeďteiakaždejsebamenejpozornostizostranypnovŽeny sasa snažiasnažia byťbyť úplneúplne rovnocennýmirovnocennými ss mužmiaž nana tietie prípadykeď sasa tešiatešia každejkaždej sebamenšejsebamenšej pozornostipozornosti zozo stranystrany pánovŽeny sa snažiasa snažia byťsnažia byť úplnebyť úplne rovnocennýmiúplne rovnocennými srovnocennými s mužmiaž na tiena tie prípadykeď sa tešiasa tešia každejtešia každej sebamenšejkaždej sebamenšej pozornostisebamenšej pozornosti zopozornosti zo stranyzo strany pánovŽeny sa snažia byťsa snažia byť úplnesnažia byť úplne rovnocennýmibyť úplne rovnocennými súplne rovnocennými s mužmiaž na tie prípadykeď sa tešia každejsa tešia každej sebamenšejtešia každej sebamenšej pozornostikaždej sebamenšej pozornosti zosebamenšej pozornosti zo stranypozornosti zo strany pánovŽeny sa snažia byť úplnesa snažia byť úplne rovnocennýmisnažia byť úplne rovnocennými sbyť úplne rovnocennými s mužmikeď sa tešia každej sebamenšejsa tešia každej sebamenšej pozornostitešia každej sebamenšej pozornosti zokaždej sebamenšej pozornosti zo stranysebamenšej pozornosti zo strany pánov

Ženy sa stanú úplne rovnocennými, až sa zmieria s tým, že budú mať plešinu, a uznajú, že je to nesmierne dôstojné.Hovoríme tu, že banka BLACS sa skladá z džentlmenov, ktorí sa snažia byť bankármi a v banke VICTORIA sú bankári, ktorí sa snažia byť džentlmenmi.Stredobodom každej pozornosti má byť ľudská osoba, stvorená na Boží obraz a podobu a vykúpená predrahou krvou Krista.Aký človek je, sa ukáže až vtedy, keď vykročí zo seba, keď sa vydá na cestu nie preto, lebo má chuť zažiť nejaké nezáväzné dobrodružstvo, lebo svojhlavo túži niečo dosiahnuť, lebo chce velikášsky uskutočniť absolutizované osobné idey, ale z poslušnosti, pre ktorú sa stane nepatrným, úplne vydaným a celkom slobodným.Istý Francúz delí ženy na tie, s ktorými možno ešte naraňajkovať, a na tie, s ktorými je to už nežiaduce.Kresťanská viera sa nemá čoho obávať ani zo strany vedy, ani zo strany techniky, ktorá má v nej pôvod, naopak, učí nás, že ich možnosti sú oslavou stvoriteľskej dobroty Boha, ktorý povedal: