Ľudia podlého charakteru radi skľučujú svojich blížnych a kladú si to za povinnosť, takmer za povolanie.


Ľudia-podlého-charakteru-radi-skľučujú-svojich-blížnych-a-kladú-to-za-povinnosť-takmer-za-povolanie
henri fréderic amielĽudiapodléhocharakteruradiskľučujúsvojichblížnychkladútozapovinnosťtakmerpovolanieĽudia podléhopodlého charakterucharakteru radiradi skľučujúskľučujú svojichsvojich blížnychkladú siza povinnosťtakmer zaza povolanieĽudia podlého charakterupodlého charakteru radicharakteru radi skľučujúradi skľučujú svojichskľučujú svojich blížnychblížnych a kladúa kladú sisi to zatakmer za povolanieĽudia podlého charakteru radipodlého charakteru radi skľučujúcharakteru radi skľučujú svojichradi skľučujú svojich blížnychsvojich blížnych a kladúblížnych a kladú sikladú si to zasi to za povinnosťĽudia podlého charakteru radi skľučujúpodlého charakteru radi skľučujú svojichcharakteru radi skľučujú svojich blížnychskľučujú svojich blížnych a kladúsvojich blížnych a kladú sia kladú si to zakladú si to za povinnosť

Ak si vážia ľudia sami seba, tak si obyčajne vážia aj svojich blížnych.Každá armáda prehlasuje svojich padlých za hrdinov podobne ako cirkev svojich mŕtvych za mučedníkov.Maj priateľov, svojich priateľov za svojich priateľov, a oni ťa budú mať za svojich priateľov.Nie je to zvláštne, že ľudia tak radi za náboženstvo bojujú a tak neradi žijú podľa jeho predpisov?My Maďari sme preniknutí a osvojujeme si zásadu, že vtedy, keď Nemecko a Taliansko bojujú svoj gigantický boj za zaistenie lepšej budúcnosti Európy a spravodlivého a stáleho pokoja stredné a malé štáty, žijúce v Strednej Europe, môžu mať len tú povinnosť, aby strážili a každým spôsobom zaistili vo svojich krajinách úplný pokoj a porozumenie.Nie vtedy ťa majú ľudia radí, keď si milý, ale považujú ťa za milého vtedy, keď ťa majú radi.