Ľahšie je utíšiť materiálny hlad človeka, poskytnúť chudobným odev a bývanie, omnoho ťažšie je nájsť odpoveď na obrovskú osamotenosť a núdzu srdca.


Ľahšie-utíšiť-materiálny-hlad-človeka-poskytnúť-chudobným-odev-a-bývanie-omnoho-ťažšie-nájsť-odpoveď-na-obrovskú-osamotenosť-a
matka terezaĽahieutíiťmaterilnyhladčlovekaposkytnúťchudobnýmodevbývanieomnohoťažienjsťodpoveďnaobrovskúosamotenosťnúdzusrdcaĽahšie jeje utíšiťutíšiť materiálnymateriálny hladhlad človekaposkytnúť chudobnýmchudobným odevomnoho ťažšieťažšie jeje nájsťnájsť odpoveďodpoveď nana obrovskúobrovskú osamotenosťnúdzu srdcaĽahšie je utíšiťje utíšiť materiálnyutíšiť materiálny hladmateriálny hlad človekaposkytnúť chudobným odevodev a bývanieomnoho ťažšie jeťažšie je nájsťje nájsť odpoveďnájsť odpoveď naodpoveď na obrovskúna obrovskú osamotenosťosamotenosť a núdzua núdzu srdcaĽahšie je utíšiť materiálnyje utíšiť materiálny hladutíšiť materiálny hlad človekachudobným odev a bývanieomnoho ťažšie je nájsťťažšie je nájsť odpoveďje nájsť odpoveď nanájsť odpoveď na obrovskúodpoveď na obrovskú osamotenosťobrovskú osamotenosť a núdzuosamotenosť a núdzu srdcaĽahšie je utíšiť materiálny hladje utíšiť materiálny hlad človekaposkytnúť chudobným odev a bývanieomnoho ťažšie je nájsť odpoveďťažšie je nájsť odpoveď naje nájsť odpoveď na obrovskúnájsť odpoveď na obrovskú osamotenosťna obrovskú osamotenosť a núdzuobrovskú osamotenosť a núdzu srdca

Hľadať v žene priateľku je omnoho ťažšie, ako nájsť u nej priateľa.Netreba nájsť človeka, ktorý na všetko pozná odpoveď, ale človeka, pri ktorom zabudneme na všetky otázky.Človeka je omnoho ľahšie znechutiť ako nadchnúť.Hľadať a nájsť, to je to najväčšie napätie a uspokojenie, ktoré môže človeku život poskytnúť.Človeka, ktorý nemá úplnú pravdu, môžeme presvedčiť omnoho ľahšie než toho, kto má polovičnú pravdu.Lieky na spoločenské neduhy možno nájsť dosť ľahko, oveľa ťažšie je však určiť správne dávkovanie.