Človek vycvičený rozumom a umením alebo z mravnosti podobá sa zlatej pošve.


Človek-vycvičý-rozumom-a-umením-alebo-z-mravnosti-podobá-zlatej-pošve
jan amos komenskýČlovekvycvičenýrozumomumenímalebomravnostipodobzlatejpoveČlovek vycvičenývycvičený rozumomumením aleboalebo zz mravnostimravnosti podobápodobá sasa zlatejzlatej pošveČlovek vycvičený rozumomrozumom a umeníma umením aleboumením alebo zalebo z mravnostiz mravnosti podobámravnosti podobá sapodobá sa zlatejsa zlatej pošvevycvičený rozumom a umenímrozumom a umením aleboa umením alebo zumením alebo z mravnostialebo z mravnosti podobáz mravnosti podobá samravnosti podobá sa zlatejpodobá sa zlatej pošveČlovek vycvičený rozumom a umenímvycvičený rozumom a umením aleborozumom a umením alebo za umením alebo z mravnostiumením alebo z mravnosti podobáalebo z mravnosti podobá saz mravnosti podobá sa zlatejmravnosti podobá sa zlatej pošve

Bohom sa najviac podoba teň, kto koná vždy s rozumom a nikdy z hnevu.Biblia sa podobá zlatej bani - kto nie je ochotný kopať, nemá žiadnu šancu zbohatnúť.Múdrosť sa podobá potešeniu z kúpania, ľudskosť sa podobá potešeniu z putovania. Múdrosť očisťuje, ľudskosť posilňuje. Múdrosť plodí radosť, ľudskosť dlhovekosť.Kto rasu alebo národ, alebo štát, alebo štátnu formu, alebo nositeľov štátnej moci, alebo iné hodnoty spoločenského života - ktoré v rámci pozemského poriadku zaujímajú dôležité a ctihodné postavenie - vytrháva z ich pozemskej hodnotovej stupnice a robí z nich najvyššiu normu všetkých ostatných, aj náboženských hodnôt a modloslužobnícky ich zbožňuje, ten prevracia a falšuje Bohom vytvorený a Bohom ustanovený poriadok. Taký človek má ďaleko k pravej viere v Boha a k chápaniu života, ktoré by bolo v súlade s touto vierou.Kto je poučený darom milosti a vycvičený prútom jej nedostatku, neopováži sa pripočítať si nič dobré, ale radšej sa prizná k svojej úbohosti a nahote.Životné rozčarovanie vychádza zvyčajne z určitého nedostatku inteligencie. Človek sa skutočne bystrým rozumom včas postrehne, čo môže očakávať od ľudského sveta i od seba.