Úbožiak predsa nikdy nežil, preto ani nemôže zomrieť; aj keď si myslel, že žije, chudák bol už mŕtvolou. Kto si však nádherný osud schystal, obrovské imanie, pre toho potom smrť znamená zrútenie, životný pád.


Úbožiak-predsa-nikdy-než-preto-ani-nemôže-zomrieť-aj-keď-myslel-že-žije-chudák-bol-už-mŕtvolou-kto-však-nádherný-osud-schystal
palladásÚbožiakpredsanikdynežilpretoaninemôžezomrieťajkeďmyslelžežijechudkbolmŕtvolouktovakndhernýosudschystalobrovskéimaniepretohopotomsmrťznamenzrútenieživotnýpdÚbožiak predsapredsa nikdynikdy nežilpreto aniani nemôženemôže zomrieťaj keďkeď sisi myslelže žijechudák bolbol užuž mŕtvoloukto sisi všakvšak nádhernýnádherný osudosud schystalobrovské imaniepre tohotoho potompotom smrťsmrť znamenáznamená zrútenieživotný pádÚbožiak predsa nikdypredsa nikdy nežilpreto ani nemôžeani nemôže zomrieťaj keď sikeď si myslelchudák bol užbol už mŕtvoloukto si všaksi však nádhernývšak nádherný osudnádherný osud schystalpre toho potomtoho potom smrťpotom smrť znamenásmrť znamená zrútenie

Keď som mal 20 rokov, myslel som si, že môj otec je idiot. Keď som mal 30 rokov, sem-tam som si myslel, že má celkom pravdu. Keď som mal 40 rokov, tak som si myslel, že to bol celkom múdry chlap. A keď som mal 50 rokov, povedal som si - keby tu bol a poradil mi!Keď ťa napadne, že všetko to, čo si myslel o Bohu, je prevrátené a žiadny Boh nie je, nestrachuj sa nad tým. Stáva sa to každému. Nemysli si však, že tvoja neviera pochádza z toho, že Boh neexistuje, lebo keď už neveríš v Boha, v ktorého si skôr veril, je to preto, že v tvojej viere bolo niečo pochybné a musíš sa viac snažiť lepšie pochopiť to, čo voláš Bohom. Keď divoch prestane veriť vo svojho dreveného Boha, neznamená to, že Boh neexistuje, ale iba že nie je z dreva.Pri múre, už celkom zvetranom, raz vraj zločinec zaspal a v noci mu vo sne Sarapis zoslal pravdivé posolstvo, pričom mu veštecký riekol:  Ty, nešťastník, čo tu tak ležíš, vstaň a chod nabok, inde si chod ľahnúť.Neviem už kto, ale jeden múdry človek bol tej mienky, že na svete je len jedna dobrá žena. A radil, aby si každý ženatý muž myslel, že je to tá jeho.Nikdy nepociťuj výčitky z toho, čo si si myslel o svojej žene; ona si myslela oveľa horšie veci o tebe.V človekovi bola táto zem korunovaná duchom. Osud jedného je však viazaný na údel druhého. Pád človeka znamená koniec slávy sveta.